ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΦΟΡΕΙΣ

Η ΒιοΑρωγή Α.Ε. είναι ελληνική εταιρεία υπηρεσιών ICT που παρέχει προηγμένες υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον για ηλικιωμένους και χρόνιους ασθενείς. Συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες, οι υπηρεσίες της ΒιοΑρωγής στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, υποστηρίζοντας την ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Η πλατφόρμα της εταιρείας προσφέρει σύγχρονες λειτουργίες επικοινωνίας και δικτύωσης, ιατρική παρακολούθηση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και μηχανισμούς 24ωρης επίβλεψης και άμεσης επέμβασης σε επείγουσες καταστάσεις. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της εταιρείας ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση των ηλικιωμένων και των χρόνιων ασθενών στη θεραπευτική τους αγωγή, ενώ παράλληλα προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας στους ίδιους και τους οικείους τους.


Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Ιστότοπος ινστιτούτου

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1984 και άρχισε να λειτουργεί ως Ανεξάρτητο Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο (αρχικά υπό την ονομασία Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας – ΕΙΧΗΜΥΘ). Το 1987 το ΙΕΧΜΗ υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά Ινστιτούτα τα οποία συνενώθηκαν για να σχηματίσουν το ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). Το ΙΤΕ περιλαμβάνει οκτώ Ερευνητικά Ινστιτούτα (5 στο Ηράκλειο, 1 στο Ρέθυμνο, 1 στα Χανιά, και 1 στην Πάτρα) και σε όλες τις περιοδικές αξιολογήσεις έχει καταταγεί ως «το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα”. Το ΙΤΕ υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ συνεργάζονται στενά και δημιουργικά, ως ένα ολοκληρωμένο δίκτυο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.


Εργαστήριο Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων

Ιστότοπος εργαστηρίου

Το Εργαστήριο «Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΕΥΣ)» ασχολείται με την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων και την αποτελεσματική υλοποίηση τους, στοχεύοντας στην ανακάλυψη γνώσης, την παραγωγή συμπερασμάτων και την ανάκτηση πληροφορίας. Ο κορμός της έρευνάς μας βρίσκεται στην τομή των επιστημονικών περιοχών της Πληροφορικής, των Μαθηματικών και της Στατιστικής, και επικεντρώνεται σε εφαρμογές στην ιατρική, στη βιομηχανία, στις κοινωνικές επιστήμες, και στην οικονομία. Τα ερευνητικά́ ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν νέους αλγορίθμους εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών Δικτυών και Μηχανικής Μάθησης, μελέτη νέων Εξελικτικών Αλγόριθμων, Ανάπτυξη Αλγορίθμων Ομαδοποίησης, Παράλληλους και Κατανεμημένους υπολογισμούς, Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Μεγάλου Όγκου, Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και συγκεκριμένα στη Τεχνολογία Εικόνων και Πολυμέσων και εφαρμογές Κειμένου και Εικόνων στο Διαδίκτυο.


Η εταιρεία (“Ολύμπιον Α.Ε Πάτρας”) συστήθηκε τον Μάιο του 1999 με έδρα την Πάτρα. Αποτελείται από Γενική Κλινική και δύο Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης («KAA»). Η εταιρεία αποτελεί το μοναδικό ιδιωτικό θεραπευτήριο τόσο στον Ν. Αχαΐας όσο και συνολικά στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος, συνολικής δυναμικότητας 335 κλινών και έχει την δυνατότητα να παρέχει στους ασθενείς του ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, τόσο πρωτοβάθμιας όσο και δευτεροβάθμιας, καθώς επίσης και τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Η δεύτερη χρονικά εταιρεία (“Ολύμπιον Περίθαλψη Α.Ε. Ιωαννίνων”) συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2008 με έδρα την Πάτρα. Αποτελείται από ένα Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης («K.A.A.») το οποίο λειτουργεί στην Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα στην Πεδινή Ιωαννίνων. Η Εταιρεία αποτελεί το μοναδικό ιδιωτικό Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, τόσο στον Ν. Ιωαννίνων όσο και συνολικά στην περιφέρεια Ηπείρου, συνολικής δυναμικότητας 99 κλινών και έχει την δυνατότητα να παρέχει στους ασθενείς της τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Στα δύο ΚΑΑ είναι αναπτυγμένα και λειτουργούν όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα εργαστήρια με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών από τα πιο ολοκληρωμένα της Ευρώπης, μοναδικά στην πόλη και στην Δυτική Ελλάδα. Σκοπός των εν λόγων κέντρων είναι να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης σε άτομα με κινητικές αναπηρίες είτε από παθήσεις (παραπληγία, ημιπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.λπ.), είτε από κακώσεις (τροχαία, αθλητικές κακώσεις, εργατικά ατυχήματα). Επίσης, σε ασθενείς μετά από επεμβάσεις ορθοπεδικές, νευροχειρουργικές, καρδιοχειρουργικές, κλπ., αλλά και από παθήσεις μεταξύ των οποίων του αναπνευστικού, του ερειστικού συστήματος και με νοητική στέρησης.